Althea Plastics Products > Algemene voorwaarden

Althea Plastics Products B.V.
Harderwijkerstraat 5
7418 BA Deventer

Inschrijfnummer K.v.K.: 58177124


Artikel 1: Toepasselijkheid – definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van koop/verkoop of opdracht die wij met u sluiten.
 2. Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolg- of deelopdrachten, na- of deelbestellingen.
 5. Wij gebruiken in deze algemene voorwaarden de volgende termen:
  a. aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;
  b. schriftelijk: per brief, e-mail, fax of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;
  c. documenten: zowel fysieke als digitale documenten, bijvoorbeeld door u of ons te maken of te verstrekken ontwerpen, tekeningen e.d.;
  d. informatie: zowel genoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens;
  e. opdracht: een opdracht tot het ontwikkelen/vervaardigen van zaken voor u;
  f. zaken: zowel de uit ons assortiment te leveren zaken als zaken die wij in uw opdracht voor u ontwikkelen/vervaardigen;
  g. materialen: de – al dan niet door u verstrekte – materialen, grondstoffen, onderdelen, matrijzen, mallen, halffabricaten e.d. die wij bij de uitvoering van een opdracht gebruiken of waaruit de geleverde zaken vervaardigd zijn.

 

Artikel 2: Aanbod

 1. Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs/vergoeding.
 3. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen hieraan aanpassen.
 4. Ons aanbod en onze prijzen/tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe-/vervolgopdrachten.
 5. Aan u getoonde of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, structuren, afmetingen, gewichten, eigenschappen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 6. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven ons eigendom. Zodra wij dit vragen, retourneert u deze aan ons. De kosten van retournering zijn voor uw rekening.
 7. Als wij kosten maken ten behoeve van ons aanbod, mogen wij deze kosten aan u doorberekenen. Wij informeren u dan op voorhand.
 8. Als u ons aanbod niet aanvaardt, vernietigt u op ons eerste verzoek alle bij het aanbod aan u geleverde documenten.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd.
 2. Wij zijn pas gebonden aan:
  a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  b. mondelinge afspraken;
  c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
  d. nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken zijn begonnen.

 

Artikel 4: Vergoeding – prijzen, tarieven

 1. Tenzij wij met u een uurtarief overeenkomen, voeren wij een opdracht uit tegen een vaste vergoeding.
 2. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wij de hoeveelheid werk niet goed hebben ingeschat, mogen wij deze vaste vergoeding verhogen, mits de inschattingsfout ons niet te verwijten valt en wij de opdracht in redelijkheid niet kunnen uitvoeren tegen de overeengekomen vergoeding.
 3. Bij werkzaamheden op uurtarief, berekenen wij onze vergoeding op basis van de bestede uren. Bij meningsverschillen over de bestede/in rekening gebrachte uren is onze urenregistratie bindend, behoudens uw tegenbewijs.
 4. Bij spoedopdrachten of als wij overeengekomen werkzaamheden op uw verzoek verrichten buiten onze normale werkdagen, mogen wij aan u een toeslag berekenen. Onze normale werkdagen zijn: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) binnen de voor ons gebruikelijke werktijden.
 5. Onze in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, handelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 6. Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen/tarieven hieraan aanpassen. (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van benodigde materialen of wijzigingen in tarieven van ingeschakelde derden.

 

Artikel 5: Inschakelen van derden

Wij mogen leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

 

Artikel 6: Verplichtingen – informatie

 1. U zorgt ervoor dat:
  a. u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig aan ons verstrekt;
  b. door u verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
  c. u de door u te leveren materialen tijdig en in goede staat aan ons beschikbaar stelt;
  d. deze materialen van de overeengekomen kwaliteit zijn.
 2. U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en het op onze website gepubliceerde Privacybeleid en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.
 5. Wij bewaren alle van u ontvangen informatie gedurende de uitvoering van de overeenkomst. Wij slaan deze informatie op zorgvuldige wijze en – indien aan de orde – conform de AVG op.
 6. Wij nemen alle redelijke maatregelen om het verloren gaan van of ongewenste toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, cybercriminaliteit e.d.) te voorkomen. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van het verlies/tenietgaan van deze informatie, tenzij:
  a. de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid;
  b. aansprakelijkheid voortkomt uit de AVG.
  Tenzij wij anders overeenkomen, bewaart u altijd het origineel of een kopie/back-up van de aan ons verstrekte informatie.
 7. U mag de aan u uit ons assortiment geleverde zaken alleen doorverkopen in de originele, van ons of onze toeleverancier afkomstige, verpakking. U mag geen wijzigingen aan de originele verpakking aanbrengen en u moet beschadiging voorkomen.
 8. Handelt u in strijd met lid 7? Tenzij wij anders overeenkomen, bent u dan aan ons een – onmiddellijk en volledige opeisbare – boete verschuldigd van € 500,00 per overtreding. Is onze schade hoger dan de boete? Dan kunnen wij in plaats daarvan een volledige schadevergoeding vorderen.
 9. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.
 10. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen.

 

Artikel 7: Matrijzen

 1. Bij opdrachten voor het vervaardigen van matrijzen of werkzaamheden (aanpassingen, verbeteringen, reparties) aan matrijzen vragen wij altijd een voorschot voor (een deel van) de productiekosten of de voor de werkzaamheden verschuldigde vergoeding. Tenzij wij anders overeenkomen:
  a. bent u dit voorschot bij de opdrachtverstrekking direct verschuldigd;
  b. starten wij niet met de productie of de overeengekomen werkzaamheden totdat wij uw betaling ontvangen hebben;
  c. bent u het eventuele restant van de productiekosten of van de overeengekomen vergoeding verschuldigd bij afronding van de opdracht.
 2. Wij nemen te vervaardigen zaken pas in productie nadat de matrijs gebruiksklaar is en u een eventueel door ons verstrekt(e) proefserie of proefmodel schriftelijk heeft goedgekeurd en vrijgegeven voor productie. De vrijgegeven proefserie/het vrijgegeven proefmodel geldt als referentie voor de kwaliteitstoetsing en voor uw eventuele aanspraken op ons inzake klachten, garanties, aansprakelijkheid e.d. Tenzij wij anders overeenkomen, berekenen wij geen kosten voor het vervaardigen van een proefserie/proefmodel op basis van een door ons geleverde matrijs.
 3. Wij mogen de aflevering van vervaardigde zaken opschorten totdat u de totale productiekosten van de hiervoor vervaardigde matrijs aan ons heeft voldaan.
 4. De door ons vervaardigde matrijzen blijven in ons beheer op basis van houderschap. Dit geldt ook nadat u de totale productiekosten voor de matrijzen heeft voldaan en ongeacht of wij de matrijzen nog voor de productie van zaken gebruiken. Tijdens dit beheer mogen wij de matrijzen – behoudens uw schriftelijke toestemming – niet ten behoeve van derden gebruiken.
 5. In afwijking van het bepaalde in lid 4, verstrekken wij de matrijzen inclusief bijbehorende documenten, gereedschappen, hulpmiddelen e.d. op uw eerste verzoek aan u, als wij:
  a. bij herhaling overeengekomen levertijden niet kunnen nakomen of bij herhaling zaken van mindere kwaliteit aan u leverden en hierbij sprake is van verzuim aan onze zijde;
  b. wij onze bedrijfsactiviteiten beëindigen;
  c. in staat van faillissement zijn verklaard.
  In deze situaties eindigt ons houderschap.
 6. Als u matrijzen aan ons verstrekt:
  a. berekenen wij de kosten voor het vervaardingen van een proefserie of proefmodel aan u door;
  b. retourneren wij deze matrijzen op uw verzoek, op uw rekening en voor uw risico aan u, nadat u al onze vorderingen – uit welken hoofde ook – aan ons heeft voldaan.
 7. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de matrijzen, tenzij dit te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid. In deze situaties hebben wij de keuze uit kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de matrijzen. Wij hebben geen verdergaande verplichtingen en hoeven u geen schadevergoeding te betalen, ook niet bij brand, diefstal, vernieling, verlies e.d.
 8. U zorgt voor een toereikende verzekering van de matrijzen tegen elke vorm van schade voor de periode dat wij de matrijzen onder ons hebben.
 9. Wij kunnen in/bij ons aanbod of in onze orderbevestiging vermelden hoeveel slagen de matrijs kan maken of voor de productie van hoeveel zaken de matrijs geschikt is. Na het bereiken van dat aantal wordt de matrijs geacht niet meer geschikt te zijn voor verdere productie. Als wij geen aantallen vermelden, zullen wij u informeren zodra wij constateren dat de matrijs niet meer geschikt is voor een verantwoorde productie.
 10. Als de matrijs na het bereiken van het aantal slagen/geproduceerde zaken technisch toch nog geschikt blijkt te zijn, kunnen wij op uw verzoek extra slagen maken of extra zaken produceren met de matrijs. Echter, wij geven dan geen garanties voor de kwaliteit van de extra geproduceerde zaken of gemaakte slagen en zijn niet aansprakelijk voor schade aan machines of andere (gevolg)schade die u, wij of derden hierdoor lijden.
 11. Als de matrijs nog vóór het bereiken van het aantal slagen/geproduceerde zaken technisch niet meer geschikt blijkt te zijn, zullen wij de matrijs repareren om het overeengekomen aantal slagen of zaken alsnog te realiseren.
 12. Zolang een door ons geleverde matrijs nog als technisch geschikt moet worden beschouwd, wij over deze matrijs beschikken en sprake is van regelmatige nabestellingen, zijn de onderhoudskosten van de matrijs die zich bij de productie voordoen voor onze rekening. In alle andere gevallen zijn deze onderhoudskosten voor uw rekening.
 13. Tenzij wij anders overeenkomen, brengen wij de kosten van wijzigingen aan een matrijs altijd bij u in rekening.
 14. Als gedurende een aaneengesloten periode van 3 jaar geen productie meer heeft plaatsgevonden met een matrijs nemen wij hierover contact met u op. Betreft dit een door ons vervaardigde matrijs? Dan heeft u de keuze tussen vernietiging van de matrijs of voortzetting van het houderschap. Bij een door u aangeleverde matrijs kunt u kiezen tussen ophalen van de matrijs of voortzetting van het houderschap. Als u kiest voor voortzetting van het houderschap mogen wij hiervoor een redelijke vergoeding (bewaarloon) bij u in rekening brengen.

 

Artikel 8: Levering – termijnen – voortgang en uitvoering overeenkomst

 1. Wij spannen ons in de bestelde/te vervaardigen zaken tijdig te leveren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan geeft u dit niet het recht de overeenkomst te ontbinden of het in ontvangst nemen/betalen van de zaken te weigeren, tenzij u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een termijn van minimaal 30 dagen heeft gegund om onze verplichtingen alsnog na te komen en wij binnen laatstgenoemde termijn ook niet nakomen.
 2. Als er vertraging ontstaat bij de aanvang, voortgang of afronding van een opdracht of de overeengekomen levering van zaken doordat:
  a. wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen;
  b. wij niet tijdig kunnen beschikken over door u te leveren materialen;
  c. wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen;
  d. er sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen;
  hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
 3. Bespoedigen wij de uitvoering van een opdracht op uw verzoek? Dan mogen wij de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten aan u doorberekenen.
 4. Wij mogen in delen leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
 5. Als wij een opdracht in fasen uitvoeren, mogen wij de uitvoering van onderdelen die bij een volgende fase horen opschorten, totdat u de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor uw rekening.
 6. Het risico voor te leveren zaken gaat op u over zodra de zaken ons pand/terrein verlaten of wij u informeren dat u de zaken kunt afhalen.
 7. Verzending of transport van de zaken is voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de verzending/het transport.
 8. Wij mogen bestelde zaken en voor een opdracht aangeschafte materialen voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij de zaken niet op de overeengekomen wijze aan u kunnen leveren, u deze zaken niet afhaalt of wij de opdracht niet kunnen uitvoeren/afronden en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u ons de gelegenheid geeft alsnog te leveren, de opdracht alsnog uit te voeren/af te ronden of u de zaken alsnog afhaalt.
 9. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw (afname-)verplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – geheel/gedeeltelijk ontbinden en de bestelde zaken/de materialen aan derden verkopen en al vervaardigde documenten vernietigen, zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te vragen.
 10. Bij de uitvoering van een opdracht houden wij rekening met de hiervoor relevante wettelijke voorschriften, vergunningen en (overige) beschikkingen van overheidswege. De kosten voor het naleven hiervan zijn voor uw rekening.
 11. Indien aan de orde, wijzen wij u op onvolkomenheden, fouten, gebreken, eventuele problemen e.d. in/bij de door of namens u:
  a. verstrekte informatie;
  b. voorgeschreven/gewenste technieken, werkwijzen e.d.;
  c. gegeven aanwijzingen;
  d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen;
  voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken, problemen e.d. relevant zijn voor onze prestatie en wij hiermee bekend zijn of redelijkerwijs kunnen zijn.
 12. Wij informeren u ook over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  a. bij door u gewenste wijzigingen in een bestelling/opdracht;
  b. als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wij deze – door onvoorziene omstandigheden – niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering
  onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden/leveringen en door ons gemaakte kosten.
 13. U controleert ieder conceptdocument of proefmodel (sample) dat wij aan u voorleggen en geeft zo spoedig mogelijk uw reactie hierop. Indien nodig, passen wij het concept/proefmodel aan en leggen dit nogmaals ter goedkeuring aan u voor. Wij kunnen u daarbij vragen hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring te ondertekenen. U mag de documenten pas gebruiken na dit akkoord. Als wij goedgekeurde documenten/proefmodellen nog moeten wijzigen, geldt dit als meerwerk en mogen wij de hieruit voortvloeiende meerkosten aan u doorberekenen.

 

Artikel 9: Meer- en minderwerk

 1. Meerwerk betreft in ieder geval alle op uw verzoek of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de opdracht voortkomende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod/uw opdracht.
 2. Wij komen meer- en minderwerk schriftelijk met u overeen. Wij zijn pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat wij deze schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering hiervan zijn begonnen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk is in ieder geval aan de orde bij:
  a. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  b. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare of geschatte hoeveelheden/aantallen.
 4. Tenzij wij anders overeenkomen, verrekenen wij meer- en minderwerk bij de eindafrekening met u.

 

Artikel 10: Goedkeuring – oplevering bij opdrachten

 1. Wij informeren u wanneer wij de opdracht hebben afgerond en de zaken gebruiksklaar zijn.
 2. De zaken zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat u (de werking van) de zaken en de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteit e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat of (werk-)bon voor goedkeuring heeft getekend.
 3. U wordt ook geacht uw goedkeuring te hebben gegeven als:
  a. u een verstrekte opleverstaat of (werk-)bon niet binnen 5 werkdagen getekend aan ons retourneert, maar binnen deze termijn ook geen klachten uit;
  b. wij geen opleverstaat of (werk-)bon verstrekken en u niet binnen 5 werkdagen na de in lid 1 bedoelde mededeling klachten uit;
  c. u de zaken binnen voornoemde termijn al in gebruik neemt.
 4. Schakelt u derden in voor werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op een behoorlijk gebruik van de zaken? Dan is dit geen reden voor een latere goedkeuring of een afkeuring als deze werkzaamheden nog niet zijn verricht/beëindigd bij voltooiing van ons werk.
 5. Constateert u na de oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d.? Dan gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.
 6. Wilt u na de oplevering nog wijzigingen laten aanbrengen aan de opgeleverde zaken? Dan geldt dit als meerwerk en mogen wij de hieruit voortvloeiende kosten en de hieraan te besteden tijd afzonderlijk bij u in rekening brengen.

 

Artikel 11: Emballage

 1. Emballage die bedoeld is om meerdere keren te gebruiken, blijft ons eigendom. U mag deze emballage niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze bedoeld is.
 2. Wij bepalen of u de emballage aan ons retourneert of dat wij deze bij u ophalen en voor wiens rekening het ophalen geschiedt.
 3. Wij mogen voor de emballage een vergoeding (statiegeld) aan u berekenen. Als u de emballage binnen de overeengekomen termijn franco aan ons retourneert, nemen wij de emballage weer terug. Wij betalen de vergoeding aan u terug of verrekenen deze met de vergoeding voor de emballage van een volgende levering. Hierbij mogen wij 10% handelingskosten in mindering brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
 4. Is de emballage beschadigd, incompleet of helemaal stuk? Dan bent u aansprakelijk voor deze schade en vervalt uw recht op terugbetaling van de vergoeding. Valt de schade hoger uit dan de in rekening gebrachte vergoeding? Dan hoeven wij de emballage niet terug te nemen en mogen wij deze tegen kostprijs – verminderd met de door u betaalde vergoeding – bij u in rekening brengen.
 5. Voor eenmalig gebruik bestemde emballage mogen wij bij u achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor uw rekening.

 

Artikel 12: Klachten – retourzendingen

 1. U controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, defecten, afwijkingen in aantallen e.d. op de vrachtbrief/begeleidende bon. Bij gebreke van een vrachtbrief/begeleidende bon meldt u deze klachten binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan ons. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede staat door u te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn.
 2. Overige klachten meldt u direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico.
 3. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie.
 4. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.
 5. U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Is voor het onderzoek retourzending noodzakelijk? Dan is dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het verzend-/transportrisico.
 6. Retourzending vindt plaats op een door ons te bepalen wijze en – indien mogelijk – in de originele verpakking/emballage.
 7. Geen klachten zijn mogelijk over:
  a. onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken die inherent zijn aan de aard van de materialen waaruit de zaken vervaardigd zijn;
  b. in de branche geaccepteerde kleine – (al dan niet) onderlinge – afwijkingen wat betreft opgegeven hoeveelheden, afmetingen, gewichten, aantallen, structuren e.d.;
  c. kleur-, structuur- of andere verschillen door een gewijzigde productie of formule van de zaken;
  d. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;
  e. zaken die na ontvangst door u zijn gewijzigd of be- of verwerkt.

 

Artikel 13: Garanties

 1. Wij voeren de overeengekomen opdrachten en leveringen naar behoren en conform de in onze branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.
 2. Wij staan tijdens de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Bij het gebruik van voor een opdracht benodigde materialen baseren wij ons op informatie van de fabrikant/leverancier over de eigenschappen hiervan. Geeft de fabrikant/leverancier voor deze materialen of voor de geleverde zaken een garantie? Dan geldt deze garantie op dezelfde wijze tussen ons. Wij informeren u hierover.
 4. Wilt u de zaken gebruiken voor een ander doel of op een andere wijze dan het gebruikelijke doel of de gebruikelijke wijze? Dan garanderen wij alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn als wij dat schriftelijk aan u bevestigen.
 5. U kunt geen beroep doen op de garantie bij gebreken, defecten, kwaliteitsverlies of aantasting van de zaken door:
  a. ondeskundig of onjuist gebruik van de zaken;
  b. ondeskundig of onvoldoende onderhoud van de zaken;
  c. of na het uitvoeren van reparaties of wijzigingen door u of door derden die u hiervoor inschakelt;
  d. normale slijtage of corrosie;
  e. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn, zoals brand e.d.;
  f. veroudering/kwaliteitsverlies van de zaken tijdens uw opslag vóór ingebruikname of een eventuele doorlevering aan een derde;
  g. (overmatige) blootstelling aan UV straling, hitte of kou.
 6. U kunt ook geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de zaken overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 7. Beroept u zich terecht op een overeengekomen garantie? Dan hebben wij de keuze uit kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de zaken dan wel een terugbetaling van of korting op de overeengekomen prijs/vergoeding. Als er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.
 4. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.
 6. Als wij de opdracht uitvoeren aan de hand van door/namens u verstrekte informatie, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze informatie.
 7. Stelt u materialen voor verwerking beschikbaar? Dan zijn wij verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze materialen noch voor het effect dat deze materialen op het eindresultaat hebben.
 8. Wij zijn niet aansprakelijk – en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke garantie – als de schade ontstaat door:
  a. situaties als omschreven in artikel 13 lid 5;
  b. uw gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens ons verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
  c. uw ondeskundige bewaring (opslag) van de zaken;
  d. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door/namens u aan ons verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
  e. uw aanwijzingen of instructies;
  f. of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;
  g. of doordat door/namens u (reparatie-)werkzaamheden of wijzigingen/bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 9. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

 

Artikel 15: Betaling

 1. Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.
 2. Tenzij wij anders overeenkomen, betaalt u binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum. De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.
 3. Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.
 4. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 6. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.
 7. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 8. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook als u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle zaken die wij aan u leveren, blijven ons eigendom totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen betreffen niet alleen de koopprijs van de zaken, maar ook onze vorderingen:
  a. voor verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden;
  b. wegens een toerekenbare tekortkoming van u, zoals een schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Als wij identieke, niet-individualiseerbare zaken aan u leveren, wordt steeds de partij zaken die hoort bij de oudste factuur/facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Dit betekent dat het eigendomsvoorbehoud altijd rust op alle geleverde zaken die nog in uw voorraad/pand aanwezig zijn op het moment dat wij een beroep doen op ons eigendomsvoorbehoud.
 4. U mag de zaken in het kader van uw normale bedrijfsvoering doorverkopen, mits u met uw afnemers ook een eigendomsvoorbehoud overeenkomt.
 5. U mag zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 6. U informeert ons direct, als derden stellen dat zij eigendoms- of andere rechten hebben op de zaken.
 7. Zolang u over de zaken beschikt, bewaart u deze zorgvuldig en als ons identificeerbaar eigendom.
 8. U zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn meeverzekerd. U geeft ons op ons verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Handelt u in strijd met dit artikel of doen wij om een andere reden een beroep op ons eigendomsvoorbehoud? Dan mogen wij/onze werknemers uw terrein betreden en de zaken terugnemen. Dit tast onze rechten op het – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden van de overeenkomst of een vergoeding van onze schade, gederfde winst en rente niet aan.

 

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij wij anders overeenkomen, zijn wij de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of voortkomen uit de door ons geleverde of vervaardigde zaken en documenten. Alleen wij mogen deze rechten uitoefenen.
 2. Dit betekent – onder meer -, dat u de door ons geleverde/vervaardigde:
  a. documenten (waaronder begrepen onze offertes en hierbij verstrekte informatie) niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, niet mag vermenigvuldigen, niet aan derden mag geven en derden hierin geen inzage mag geven;
  b. zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.;
  zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 3. Daarnaast mag u door ons vervaardigde matrijzen, mallen, werktuigen e.d. en de daarmee geproduceerde zaken niet namaken of vermenigvuldigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit geldt ook als wij deze matrijzen, mallen, werktuigen e.d. in samenwerking met u of op uw kosten hebben vervaardigd.
 4. Verstrekt u documenten of bestanden aan ons? Dan garandeert u dat deze documenten of bestanden geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. U bent aansprakelijk voor schade die wij door dergelijke inbreuken lijden en vrijwaart ons voor aanspraken van deze derden.

 

Artikel 18: Uw eigendommen – retentierecht

 1. Als u aan ons eigendommen ter beschikking stelt – bijvoorbeeld voor reparatie – blijven dit uw eigendommen. Wij gebruiken deze eigendommen niet anders dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
 2. Wel mogen wij de teruggave van uw eigendommen opschorten indien – en gedurende de periode dat – u:
  a. de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze eigendommen niet (volledig) heeft voldaan;
  b. andere opeisbare vorderingen die wij op u hebben niet (volledig) heeft voldaan.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door ons uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 19: Faillissement – beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden op het tijdstip waarop u:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e. op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.
 2. U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 20: Overmacht

 1. Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht.
 2. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:
  a. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;
  b. verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
  c. bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, (maatregelen in verband met) epidemie/pandemie, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.;
  d. door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende maatregelen, een (tijdelijk) gebrek aan de benodigde materialen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 3. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze leveringen aanpassen/voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen.
 4. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van de al uitgevoerde leveringen.

 

Artikel 21: Annulering – opschorting

 1. Als u de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u een gefixeerde schadevergoeding berekenen voor:
  a. alle gemaakte kosten (zoals al ingekochte materialen);
  b. onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.
  Afhankelijk van al verrichte werkzaamheden en leveringen/gemaakte kosten is deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs/vergoeding.
 2. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien.
 3. Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen.
 4. Vraagt u ons de uitvoering van de overeenkomst op te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden/leveringen per direct opeisen en bij u in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten en kosten die voor ons uit de opschorting voortvloeien.
 5. Kosten die wij maken voor het hervatten van de opdracht/leveringen zijn ook voor uw rekening. Kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet hervatten? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden.

 

Artikel 22: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

 1. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) sluiten wij uit.
 3. Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigingsplaats.
 4. Als u gevestigd bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent.

 

Datum: 18 januari 2022